Dwujęzyczność

Podaruj dziecku drugi język
Czym jest dwujęzyczność? CLIL nową jakością edukacji językowej.

W naszej szkole wykorzystujemy CLIL, czyli zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe, często nazywane nauczaniem dwujęzycznym.

”Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe stanowi innowacyjne podejście metodyczne o znacznie szerszym zakresie niż samo nauczanie języków obcych. Jego zwolennicy podkreślają, że ma ono umożliwić biegłe opanowanie zarówno danego pozajęzykowego przedmiotu, jak i języka, w którym naucza się tego przedmiotu, przy czym do każdego z tych elementów przywiązuje się taką samą wagę”. Źródło: FRSE

Inaczej mówiąc w nauczaniu dwujęzycznym, uczymy języka angielskiego „przy okazji”, opierając zajęcia lekcyjne na temacie wziętym z życia, a nie zawartym w sztucznym dialogu, czy tekście przeładowanym mnóstwem idiomów czy czasów gramatycznych. Dzięki temu język angielski staje się narzędziem umożliwiającym poznawanie świata.

Nauczanie w ramach CLIL przynosi wiele korzyści:
Dwujęzyczność w naszej szkole
W klasach I-III wybrane treści edukacji wczesnoszkolnej realizowane są po angielsku. Doskonalimy wówczas kompetencje językowe posługując się językiem angielskim w codziennych sytuacjach. Uczymy nazw, podstawowych pojęć i wyrażeń, dzięki którym uczniowie są w stanie opowiadać o zachodzących procesach. Angielski jest żywym językiem, uczniowie napotykają go jako narzędzie do rozwiązania problemu czy poznania zagadnienia.

Podczas takich zajęć wprowadzamy podręczniki w całości napisane po angielsku, np. w ramach nauki matematyki korzystamy z podręczników Wydawnictwa Macmillan.

Świetnie wpisuje się tutaj metoda Helen Doron, która wspomaga dwujęzyczność w naszej szkole atrakcyjnie rozbudowując komunikację, słownictwo, wymowę i gramatykę. Wykorzystujemy w niej innowacyjne materiały do pracy takie jak: nagrania, filmy, aplikacje i książki z rozszerzoną rzeczywistością. Podczas nauki – postaci w książkach ożywają, co stanowi wielką atrakcję dla naszych najmłodszych wychowanków.

W klasach IV-VIII  przynajmniej dwa przedmioty wykładane są po polsku i po angielsku: np. przyroda, biologia, muzyka, sport czy chemia. Kształcenie dwujęzyczne na tym etapie obejmuje rozwijanie kompetencji  językowych na poziomie komunikacyjnym, poszerzanie zasobu słownictwa, doskonalenie znajomości zagadnień gramatycznych i umiejętności czytania i pisania.

Wielu uczniów rozpoczyna edukację w naszej szkole np. od VII klasy, mając znikome bądź zerowe doświadczenie z nauczaniem dwujęzycznych. Dlatego w tych klasach, musimy realnie dostosowywać stopień znajomości języka angielskiego do etapu nauczania. Tu nauczyciel musi być bardzo czujny i elastyczny, aby zrównoważyć trudność tematu z koniecznością opanowania angielskiego słownictwa. Szkoła proponuje również dla takich uczniów dodatkowe konsultacje językowe i wsparcie nauczycieli języka angielskiego w procesie zmiany szkoły i adaptacji ucznia w naszej placówce.

Nasi uczniowie w ramach zajęć szkolnych przygotowywani są do Egzaminów Cambridge i zachęcani do ich zdawania na różnych etapach edukacji. W ramach motywacji i podnoszenia efektywności w nauce języka angielskiego sięgamy po aktywne metody nauczania oraz angażujemy naszych wychowanków w różnorodne projekty. Na przykład w coroczne przedstawienie szkolne po angielsku czy udział w Gali Helen Doron przygotowywanej przez naszych kolegów i koleżanki z Centrum Helen Doron. Dwa razy w roku organizujemy wakacyjne i zimowe zajęcia edukacyjne – Summer Camp i Winter Fun, podczas których gościmy native speakerów z krajów anglojęzycznych. Współpracujemy ze stowarzyszeniem AIESEC i gościmy w naszej szkole wolontariuszy z różnych krajów,  poszerzając w ten sposób zasób słownictwa ogólnego i specjalistycznego.

Lekcje dwujęzyczne, to znacznie więcej niż lekcje języka angielskiego. Dwujęzyczność sprzyja zdobywaniu szerszej wiedzy, poszerza horyzonty i ułatwia zrozumienie innych kultur.

Więcej na temat CLIL w artykułach:

http://www.fluentu.com/blog/educator/what-is-clil/

 

Podaruj dziecku język! http://www.podarujdzieckujezyk.org/

Dwujęzyczność to dar, czasem geograficzny, ale najczęściej wynika on ze świadomej decyzji rodziców i opiekunów dzieci.

“To prawdziwe, żywe języki, które dają ludziom wgląd w kulturę, a dzieciom, które się nimi posługują, dają dodatkowe możliwości. Czy nie o to chodzi w

edukacji – o pełne wykorzystanie tkwiącego w dziecku potencjału? Chciałbym, by dwujęzyczność traktowana była jako dodatkowy atut dziecka, jako talent. Powinniśmy też dążyć do tego, by jednojęzyczne dzieci miały odpowiednie warunki do możliwie najpełniejszego opanowania dwóch języków.” Profesor Sir Leszek Borysiewicz, obecnie rektor Uniwersytetu Cambridge
Właśnie dlatego, że chcemy stworzyć dziecku możliwości wszechstronnego rozwoju oraz wykorzystania potencjału intelektualnego, stworzyliśmy Dwujęzyczną Szkołę Podstawową HILARIS.

Dwujęzyczny mózg to kulturysta http://www.podarujdzieckujezyk.org/

Mózg osób jednojęzycznych musi wysilać się bardziej, by skupić się na pojedynczym słowie – taki wniosek płynie z badań opublikowanych w listopadowym numerze czasopisma “Brain and Language”. Na Uniwersytecie w Houston badaniu  użyciem tomografu komputerowego poddano 17 osób dwujęzycznych mówiących po hiszpańsku i angielsku i 18  jednojęzycznych mówiących tylko po angielsku. Uczestnikom badania odczytywano nazwę przedmiotu i pokazywano jednocześnie zdjęcie tego przedmiotu i dwóch innych o podobnie brzmiących nazwach. Zadaniem badanych było jak najszybciej wybrać odpowiedni obrazek. W obu grupach prędkość podjęcia decyzji była podobna, ale aktywność mózgu różniła się znacznie. W mózgach osób jednojęzycznych rejony odpowiedzialne za kontrolowanie funkcji wyższego rzędu rozjaśniały się znacznie silniej. Oznacza to, że ich mózg musiał w zadanie włożyć więcej wysiłku.

Dwujęzyczny mózg sprawniejszy http://www.podarujdzieckujezyk.org/

W latach 1989-1992 Lina Ricciardelli prowadziła w Australii i we Włoszech badania nad wpływem dwujęzyczności na rozwój. Wzięło w nich udział ponad 150 dzieci – mówiących po angielsku i włosku oraz takie, które mówiły tylko po angielsku. Badano twórcze myślenie, wiedzę o funkcjonowaniu języka, sprawność językową i intelektualną. Dzieci, które władały sprawnie językiem włoskim i angielskim, wypadły w tych badaniach znacznie lepiej niż dzieci, które mówiły tylko po angielsku. Podobne wyniki osiągnięto w badaniach prowadzonych  z dziećmi  m.in. w Indiach (Mohanty 1994; języki Kui i Oriya), Stanach Zjednoczonych (Galambos i Hakuta 1988; angielski i hiszpański) i Hiszpanii (Lasagabaster 1998; trójjęzyczne środowisko baskijsko-hiszpańsko-angielskie). Badacze potwierdzają w swoich wnioskach tzw. teorię progu (Threshold Theory): pozytywny wpływ dwujęzyczności obserwuje się u dzieci, u których OBA języki są bardzo dobrze rozwinięte (ang. balanced bilinguals).